موزه مجسمه سازی و هنر كشور ترکیه

موزه مجسمه سازی و هنر كشور ترکیه

این موزه مجسمه سازی و هنر كشور موزه ای است كه به مجسمه سازی و هنرهای ظریف در آنكارای تركیه اختصاص دارد. این موزه در سال 1927 توسط معمار، عارف حكمت كویونوقلو طراحی و بین سال های 1927 و 1930 به عنوان ساختمان توركوكاقی به دستور مصطفی كمال آتاترك، موسس و اولین رئیس جمهور تركیه ساخته شد. این موزه نزدیك موزه نژادپرستی و خانه ها، یك مجموعه ارزشمند هنر ترك از بعد از قرن نوزده تاكنون می باشد. گالری هایی برای نمایش های مهمان نیز وجود د...ادامه مطلب